VỐN PHÁP ĐỊNH VÀ CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CẦN VỐN PHÁP ĐỊNH

Khi thảo luận về điều kiện kinh doanh, cụm từ “vốn pháp định” thường được sử dụng. Đây là một trong những bằng cấp bắt buộc đối với các công việc cụ thể. Khác với vốn công ty, vốn pháp định khác với vốn góp của chủ sở hữu.

Khái niệm vốn pháp định

Một số ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định. Đây là một trong những ý tưởng cần phải nắm bắt để các doanh nghiệp xây dựng chiến lược đầu tư.

Khái niệm về vốn pháp định không còn được sử dụng kể từ Luật Doanh nghiệp 2014. Ý tưởng này được nêu tại Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định tại Khoản 7 Điều 4: “Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu cần thiết theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp”.

Như vậy, theo nghĩa cơ bản nhất, vốn pháp định là điều rất cần thiết tối thiểu để khởi nghiệp.

Đặc điểm của vốn pháp định

– Phạm vi áp dụng: Chỉ quy định những ngành nghề cụ thể. (Các ngành nghề có trong danh sách). Vốn pháp định sẽ tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực kinh doanh, hay nói cách khác là các mỗi lĩnh vực hay ngành nghề có mức vốn pháp định khác nhau.

– Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

– Vốn pháp định khác với vốn góp của các chủ sở hữu khác so với vốn kinh doanh. Vốn tài trợ, kinh doanh phải lớn hơn hoặc bằng vốn pháp định.

– Vốn pháp định chủ yếu được điều chỉnh bởi các văn bản luật chuyên ngành hoặc các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư, v.v.

– Trong quá trình hoạt động của công ty, số vốn tự có phải phù hợp và không nhỏ hơn vốn pháp định.

Các lĩnh vực kinh doanh yêu cầu vốn pháp định theo quy định

Bất động sản

Vốn pháp định mà pháp luật quy định đối với doanh nghiệp bất động sản là 20 tỷ đồng. Tuy nhiên theo một số điều luật mới thì không phải tất cả các doanh nghiệp bất động sản đều cần vốn pháp định.

Dịch vụ đòi nợ

Vốn pháp định để hoạt động kinh doanh là hai tỷ đồng, không thấp hơn vốn pháp định quy định tại Điều 13 Nghị định 104/2007 / NĐ-CP.

Doanh nghiệp bán lẻ đa cấp

Doanh nghiệp phải có vốn từ 10 tỷ đồng trở lên mới đủ điều kiện đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động này theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 40/2018 / NĐ-CP.

Dịch vụ vận tải

Vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh này, điểm a Khoản 1 Điều 5 Nghị định 144/2018 yêu cầu công ty phải có tài sản tối thiểu 80.000 SDR sau khi có giấy phép kinh doanh.

 

Leave a Reply